Skip to main content

Doorkijk
naar 2022

Risk Factory

In 2021 is er ontzettend veel voorbereidend werk verzet om in 2022 de deuren van de Risk Factory in onze regio te kunnen openen. Natuurlijk staat 2022 in het teken van de daadwerkelijke opening en we hebben veel zin om ‘te gaan draaien’. De Risk Factory is dé ontdekfabriek voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Via nagebootste praktijksituaties krijgen basisschoolleerlingen van groepen 7 en 8 bewust inzicht in de risico’s op het gebied van veilig­heid, gezondheid en duurzaamheid. Door zelf te doen en te ervaren, leren zij hoe zij in zo’n situatie moeten handelen. De situaties gaan onder meer over brand­gevaar, cybercrime, verkeers­veiligheid, pestgedrag en groepsdruk, contact met hulpdiensten, waterveiligheid en hygiëne. Later in 2022 breiden we ook uit naar doelgroepen zoals senioren.

Toekomstbestendige brandweerzorg

We willen Brandweer Midden- en West-Brabant toekomstbestendig maken: een flexibele partner in veiligheid, die flexibel en wendbaar kan reageren op veranderende maatschappelijke behoeften en nieuwe risico’s. Dit is een transitie die invloed heeft op zowel de inhoud als de uitvoering van het brandweervak. In 2022 ligt onze focus binnen op het formuleren van een heldere en gedragen visie op de brandweer die we in de toekomst moeten, kunnen en wíllen zijn. Hierbij gebruiken we al lopende projecten  die invulling geven aan de toekomst van de brandweerzorg. Het is zaak deze te verbinden. Deze visie vertalen we naar een routeboekje waarmee we onze toekomstbestendigheid ook daadwerkelijk en blijvend realiseren.

Risicogerichtheid

Het bewustzijn dat er in gezamenlijkheid meer resultaat geboekt wordt dan alleen, is ondertussen bekend en daarop spelen we samen met partners en gemeenten steeds beter in. Niet alleen ten tijde van crisis/incidenten, maar juist ook in de fase dat het nog ‘risico’s en kwetsbaarheden’ zijn. Daarmee werken we steeds meer risicogericht. Ook maken we zo bewustere (brandveiligheid)keuzes en hebben we de gevolgen van die keuzes beter in kaart.
Het oog willen hebben voor belangen van anderen wordt belangrijker en vraagt soms eerst ruimte geven aan die ander om op een later moment ruimte te krijgen voor hetgeen vanuit de eigen bril essentieel lijkt. Dat doen we op lokaal niveau door de ‘veilige en gezonde wijk aanpak’ en op regionaal niveau door risicomonitoring op te zetten en te borgen. De rol die we daarin spelen is vaak adviserend en faciliterend en waar nodig pakken we (in overleg) het voortouw.

Informatiepositie veiligheidsregio

Het vervullen van onze taak als verbinder en regisseur valt of staat met het voorhanden hebben, analyseren, duiden en delen van up-to-date informatie. Ook GEO-data, beelden en data van steeds meer sensoren in de samenleving worden steeds belangrijker. Informatie is cruciaal om te kunnen sturen op vakbekwaamheid, op het terugdringen van risico’s en het optreden bij incidenten en crises inclusief de voorbereiding daarop. We geven dan ook prioriteit aan de verdere professionalisering op het gebied van technische ontwikkelingen, de veranderende informatie-architectuur en de verdergaande digitalisering van onze werkprocessen. Want alleen dan kunnen we onze taak als verbinder en regisseur goed blijven vervullen.

Ga naar de inhoud