Skip to main content

Doorkijk
naar 2023

Gebiedsgerichte opkomsttijden

In 2022 is landelijk de handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) vastgesteld. Dit is een nieuwe landelijke methode voor het opstellen van een dekkingsplan, waarin is beschreven welke repressieve brandweerzorg we in de regio bieden. De nieuwe methode geeft een beter beeld van onze operationele prestaties in de praktijk. Vóór 31 december 2023 stellen we een nieuw dekkingsplan op om deze vervolgens bestuurlijk vast te stellen.

Versterken crisisbeheersing

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor de versterking van crisisbeheersing extra middelen toegekend die bestemd zijn voor de versterking van crisisbeheersing, de informatiepositie (zowel regionale als landelijk), en het inrichten van een landelijk samenwerkingsplatform (KCR2) dat Veiligheidsregio’s, Rijkspartners en betrokken crisispartners ondersteunt bij informatiemanagement en coördinatie, in het bijzonder bij bovenregionale en landelijke incidenten. Deze doelen zijn uitgewerkt in een bestedingsplan dat we in 2023 uitvoeren.

Ketenbrede aanpak van natuurbrandbeheersing

Natuurbranden komen steeds vaker voor, ook in onze regio. Met de aanwezigheid van grote oppervlaktes (kwetsbare) natuurgebieden, recreatiegebieden en de aanwezigheid van locaties met kwetsbare of verminderd zelfredzame personen in onze regio, vraagt dit extra verbinding tussen alle schakels van de veiligheidsketen. Belangrijk hierbij is om meer te anticiperen op mogelijke risico’s, waardoor onveilige situaties voorkomen of vroegtijdig gestopt kunnen worden. Dit noemen we risicogericht werken. We brengen in 2023 verder in beeld wat risicogericht werken betekent in de hele veiligheidsketen door te leren van concrete praktijksituaties (casuïstiek).

Visie op toekomstontwikkeling

We investeren met diverse activiteiten en projecten op enkele belangrijke ontwikkelingen voor veiligheid in onze regio: meer risicogericht- en informatie gestuurd werken en het toekomstbestendig maken van onze brandweerzorg. Om de samenhang tussen activiteiten rond deze thema’s te vergoten en de juiste keuzes te maken uit een veelheid van ontwikkelmogelijkheden, werken we een visie uit die richting geeft aan een strategie voor verdere ontwikkeling in de komende jaren.

Ga naar de inhoud