Skip to main content

Om ervoor te zorgen dat in een veranderende samenleving alle betrokkenen op de beste manier de beste bevolkingszorg kunnen bieden, heeft in 2023 binnen 24 gemeenten van VRMWB een professionalisering van de bevolkingszorgorganisatie plaatsgevonden.

Op hoofdlijnen was deze ontwikkeling gericht op het verbeteren van de kwaliteit, het meer flexibel kunnen inzetten van bevolkingszorg en het verdiepen en verbreden van de samenwerking tussen gemeenten, districten en veiligheidsregio.

In de praktijk heeft dat ertoe geleid dat we een groot deel van de bevolkingszorgfuncties regionaal hebben ingericht. Het gaat dan om de hoofden van de verschillende taakorganisaties in het team bevolkingszorg – publieke zorg, omgevingszorg, preparatie nafase en ondersteuning. Omwille van de noodzakelijke kennis van de lokale situatie blijft het team bevolkingszorg werken onder leiding van een hoofd bevolkingszorg uit de eigen gemeente. En worden de taakorganisaties grotendeels gevuld met medewerkers uit die gemeente.

Regionaal organiseren betekent dat hetzelfde werk met minder mensen kan worden gedaan. Als gevolg daarvan doen deze mensen sneller ervaring op met hetzelfde soort werk. Het is makkelijker om ze vakbekwaam te maken en te houden. En daardoor zijn zij flexibeler in te zetten, ongeacht het type crisis. Met als praktisch voordeel dat gemeenten kunnen rekenen op buurgemeenten bij crises en op beter opgeleide en getrainde mensen.

De nieuwe manier van werken ging op 1 november 2023 van start, de lakmoesproef vond ongevraagd plaats op 3 november. Bij de bestrijding en afwikkeling van een brand in een studentenhuis Breda kwam naar voren dat de theorie van de aanpak klopt, dat het systeem goed werkt, maar dat het in de praktijk nog wat tijd zal kosten voordat iedereen zich de nieuwe werkwijze eigen heeft gemaakt.

Crisiscommunicatie

De laatste jaren hebben we steeds vaker te maken gehad met meer langdurige crises en/of noodsituaties met grote sociaal maatschappelijke impact. We hebben geconstateerd dat de verschillende rollen en taken binnen de stafsectie en de taakorganisatie crisiscommunicatie niet meer naadloos aansloten bij deze actualiteit. In 2023 is de organisatie en de manier van werken van crisiscommunicatie veranderd. De rollen en taken zijn anders of lokaal gepositioneerd, er zijn nieuwe taakaccenten gelegd die beter aansluiten bij de actualiteit en er zijn goede afspraken gemaakt voor het flexibel inzetten van crisiscommunicatie.

Wat doet Bevolkingszorg?

Bevolkingszorg is een belangrijk onderdeel binnen het totaal van crisisbeheersing. Bevolkingszorg bestaat uit specialisten die 24/7 beschikbaar zijn en die, als een incident zich voordoet, samenwerken met medewerkers van de gemeente waar de noodsituatie plaatsvindt. Ze werken tijdens een noodsituatie nauw samen met politie, brandweer en medische hulpverleners.

De taakverdeling bij een crisis is logisch verdeeld. Bevolkingszorg zorgt voor hulp bij evacuatie, het verzorgen van opvanglocaties, de communicatie met de bevolking, het organiseren of begeleiden van stille tochten, het zorgen voor het repareren van beschadigde gebieden of openbare ruimten, etc.

Ga naar de inhoud