Skip to main content

Gemeenten, politie, brandweer, GGD en andere hulpverleners werken vaak vanuit de eigen discipline aan preventie. Een gezamenlijke aanpak voor veiligheid aan de ‘voorkant’ is nog relatief onbekend terrein. Ook gezamenlijk onderzoeken waar eventuele kwetsbaarheden kunnen ontstaan en wat er samen aan gedaan kan worden om die te voorkomen, gebeurt nog te weinig.

Relevante partners, gemeenten en hulpverleners beschikken over grote hoeveelheden data die los van elkaar al waardevolle informatie opleveren. Om de redzaamheid van de inwoners en daarmee het veiligheidsgevoel te vergroten heeft de veiligheidsregio een, op de verzamelde data gebaseerde, ‘veilige en gezonde wijkaanpak’ ontwikkeld.

Een voorbeeld uit de praktijk

De gemeente Oosterhout sprak in 2022 de wens uit om in een van de wijken meer verbinding te maken met de inwoners door met hen in gesprek te gaan over wat er speelt en leeft. Gemeente, diverse hulpdiensten, woningbouw en inwoners gingen in gesprek over waar zij kwetsbaarheden zien én wat de inwoners zelf kunnen doen om hun wijk veilig en leefbaar te houden. Uit de gesprekken bleek dat de aandacht in de wijk verslapte. Dit was ook zichtbaar in het straatbeeld met kapot straatmeubilair en een verlaagde meldingsbereidheid bij de inwoners bij rondslingerend afval of kapotte voorzieningen.

Opschoondag

Na het praten was het tijd voor actie en werd door alle betrokken partijen inclusief de wijkwethouder en wijkmakelaar van Dommelbergen het initiatief genomen tot een gezamenlijke ‘opschoondag’. De gemeente stelde containers beschikbaar waar mensen kosteloos oude spullen konden dumpen. VRMWB was aanwezig en informeerde over veiligheid, preventie, zelfredzaamheid en hoe daar ondersteuning in wordt geboden. De brandweer liet kinderen de voertuigen zien en brandjes blussen. De GGD was aanwezig met uitleg over hygiëne en de BOA’s waren er voor uitleg over veiliger situaties. Alle activiteiten waren laagdrempelig wat ertoe leidde dat er onderling veel contact werd gemaakt en veel werd gelachen.

Het doel van de hele operatie is bereikt; een stapje naar elkaar doen, weten waar ieders kracht ligt en samen weten hoe risicovolle situaties voorkomen kunnen worden. En inwoners weten weer beter waar ze terechtkunnen als zij vragen of problemen hebben. Wij weten veel meer wat er echt leeft, waar de pijnpunten zitten en wat er wederzijds van elkaar verwacht mag worden. Meer sociale cohesie dus door meer kennis van en begrip voor elkaar.

Ga naar de inhoud